อัตราการสลายตัวของแป้งต่อการพัฒนาของกระเพาะรูเมนและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม

Publish Year National Conference 1
2011 exปัทมา ไทรชมภู, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการสลายตัวของคาร์โบไฮเดรทที่แตกต่างกันในกระเพาะรูเมนจากมันสำปะหลังบดและปลายข้าวต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม", งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8 , 10 พฤศจิกายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย