การพัฒนาการผลิตมะขามเปียกพาสเจอร์ไรส์

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนายจาตุรงค์ ธรรมาวุฒิ, exนายสิรพงศ์ นวพรประไพ, "The Effects of Concentration and Pasteurization on Tamarind Juice Quality", Laos Journal on Applied Science, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 71-77
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนายณัฐพงศ์ สุริยะพรชัยกุล, exนายศกรภพน์ นิธิโสภา, "The Comparison Between the Quality of Lime Juices Produced by Different Preservation Techniques", The 2nd USM-PSU International Conference on Art and Science 2012, 2 - 4 ธันวาคม 2012, Penang มาเลเซีย
2011 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนายสิรพงศ์ นวพรประไพ, exนายจาตุรงค์ ธรรมาวุฒิ, "THE EFFECTS OF CONCENTRATION AND PASTEURIZATION ON TAMARIND JUICE QUALITY", The 2nd International Conference on Applied Science (2nd ICAS) and the 3rd International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region (3rd STGMS), 24 - 25 มีนาคม 2011, หลวงพระบาง อื่นๆ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว