การวิเคราะห์และการออกแบบโหลดเซลล์แบบคานที่ติดตั้งในเครื่องชั่งดิจิตอลด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์