การศึกษาปรากฏการณ์แมกนีโตอิเล็กทริกในฟิล์มบาง TbFe-PZT เพื่อประยุกต์ใช้เป็นหัวอ่านของระบบบันทึกข้อมูลแบบแม่เหล็ก

Publish Year International Journal 1
2013 exพรรณี หอมทอง, inดร.พงศกร จันทรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, "Effects of alternating magnetic field on magnetoelectricity of sputtered TbFe2/PZT/TbFe2 laminate composite", OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS – RAPID COMMUNICATIONS, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 100-103