การศึกษาศักยภาพการขนส่งผลิตผลเกษตรด้วยเทรกเตอร์ลากเทรเลอร์

Publish Year National Conference 2
2012 exวัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการขนส่งอ้อยด้วยรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์เปรียบเทียบกับการใช้รถบรรทุก", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011), 12 - 13 มกราคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exวัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการขนส่งอ้อยด้วยรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์", การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย