การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของฝรั่งเศสในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสภายใต้แบบจำลองเพส