การควบคุมแมลงศัตรูกาแฟโดยชีววิธี

Publish Year International Conference 1
2012 exอาภรณ์ ปั้นทองคำ, exเสงี่ยม ไผ่ล้อม, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, "The damage efficiency of Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana on the larvae of coffee white stem borer Xylotrechus quadripes (Cherrolat) (Coleoptera: Cerambycidae) under laboratory conditions", XXIV International Congress of Entomology, 19 - 25 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2011 exน้ำผึ้ง ชมภูเขียว, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exปวีณา บูชาเทียน, inนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, "ชีววิทยาของหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) และแมลงศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 8 - 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย