ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาต์สุกรในการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในสุกรอนุบาลและสุกรขุนภายหลังการฉีดเชื้อพิษ