การพัฒนาระบบบริการจัดการเก็บไซด์ฟิชชิ่งและข้อมูลจราจร

Publish Year International Journal 1
2009 exนายสุรชัย จิตพินิจยล, inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, exKoht-Arsa, K., exChuchuay, J., "Design and implementation of open framework for policy-based network access control", Proceedings - International Carnahan Conference on Security Technology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2009, หน้า 68-71