การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์และระบบการจัดการให้อาหารของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน