การศึกษาการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ขององค์การสวนยางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554