การประเมินความต้องการเกี่ยวกับการบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม