โครงการพัฒนาเว็บท่า (Web Portal) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับสืบค้นข้อมูลและให้บริการประชาชน

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งทางราบของแผนที่กูเกิลและภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทปรับแก้แบบออร์โธขององค์การนาซ่าในพื้นที่เขตเมือง", วารสารสมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 23-34