โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต