โครงการงานวิจัยสถาบัน ทิศทางการบริหารและจัดการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์