การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Erosion protection options of a muddy coastline in Thailand: Stakeholders' shared responsibilities", Ocean and Coastal Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2013, หน้า 81-90
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายหาดเลน...ต่างแนวทางแต่เป้าหมายเดียว", โยธาสาร, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 15-26
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Erosion Protection Plans of Muddy Coastline in Thailand in terms of Coastal Structure Effectiveness and Acceptance of Communities", The Twenty-fourth (2014) International Ocean and Polar Engineering Conference, 15 - 20 มิถุนายน 2014, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exเทอดเกียรติ สัตยารัฐ, exธีรพงษ์ แก้วศรี, "การปรับปรุงเขื่อนหินริมทะเลบนหาดเลน ณ ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย