โครงการก่อสร้างและเชื่อมท่อจากบ้านเรือนเข้าระบบรวบรวมน้ำเสีย (ส่วนที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลมาบตาพุด