การพัฒนาเครื่องเตรียมดินยกร่องปลูกและตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจับปักบนสันร่อง