การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระนอง

Publish Year International Journal 1
2011 inนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, exนายประลินทร์ ไกรวิชัย, "Community Mangrove Forest Management on the Andaman Coast, Thailand.", Journal of Agroforestry and Environment, ปีที่ 5, ฉบับที่ special , มกราคม 2011, หน้า 55-59