โครงการสร้างต้นทุนและผลตอบแทนการดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรในเขตพื้นที่หนองหารเฉลิมพระเกียรติ (กรณีศึกษา : การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การปลูกข้าวนาปรังการปลูกผักเศรษฐกิจและการผลิตอาหารปลา)