เส้นทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูนักวิจัย กรณีศึกษาของครุประถมศึกษาคนหนึ่ง