การผลิตไดอะตอม Thalassiosira spp. ภายในห้องปฏิบัติการ และแบบปริมาณมากที่ระดับความเค็มต่างกันเพื่อใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลวัยอ่อน