เครื่องผลิตแก็สจากชีวมวล เพื่อให้ได้แก็สคุณภาพเหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครืื่องยนต์สันดาปภายใน