โครงการวิจัยการบริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรเชิงบูรณาการบริเวณลุ่มน้ำสงคราม ด้วยระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, inนายบุรินทร์ ช้างน้อย, อาจารย์, "Internet GIS, Based on USLE Modeling, for Assessment of Soil Erosion in Songkhram Watershed, Northeastern of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 272-282