ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงน้ำและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำนิ่งธรรมชาติที่รองรับการปล่อยน้ำทิ้ง: การตอบสนองต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 1
2014 exDonlaya Naksisuka, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "The contribution of temporary habitat to aquatic insect biodiversity in Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus", The 1st Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2014), 6 - 7 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงน้ำและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำนิ่งธรรมชาติที่รองรับการปล่อยน้ำทิ้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย