โครงการออกแบบแผนการสื่อสารแบบประสมประสานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554