การตรวจวิเคราะห์ coliform และ faecal coliform ในน้ำดื่มบรรจุขวดโดยวิธีรวดเร็ว