การศึกษาความเหมาะสมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และการสำรวจออกแบบการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี และบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำดอกกราย