การคัดเลือกพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อผลิตวัตถุดิบเชิงอุตสาหกรรม

Publish Year National Conference 1
2014 exSuthisak Saengtharatip, inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, "In vitro assessment of Musa (Nam Wah Group) to Fusarium oxysporum f.sp. cubense.", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย