แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมดนตรี : กรณีศึกษาวัดเกาะกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Publish Year National Conference 1
2018 inนางสาวพจี บำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมดนตรี: กรณีศุกษาวันเกาะกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่", ล่องล้านนา : ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว, 20 กันยายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย