โครงการพัฒนาชุดตรวจวัดอุณหภูมิชนิดสื่อสารแบบไร้สาย