การพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการบริหารชีวมวลเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงานจากชีวมวล

Publish Year National Journal 3
2014 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exแค็ทธรียา ระดาเสริฐ, "ต้นทุนโลจิสติกส์ของการป้อนไม้ชีวมวลเข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวล", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2014
2014 exนางสาวพชรอร แก้วเจริญ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์, exนางสาวสุวรรษา ทองหญู, "การศึกษากระบวนการอัดก้อนยอดและใบอ้อยโดยใช้เครื่องอัดก้อนฟางข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 365-368
2014 exพชรอร แก้วเจริญ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวลักษณ์ ยองรัมย์, exสุวรรษา ทองหยู, "การวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการอัดก้อนยอดและใบอ้อย เพื่อการป้อนชีวมวลที่เหลือทิ้งในไร่นาเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงาน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 93-96
Publish Year National Conference 6
2014 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exแค็ทธรียา ระดาเสริฐ, "ต้นทุนโลจิสติกส์ของการป้อนไม้ชีวมวลเข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวล", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exพชรอร แก้วเจริญ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวลักษณ์ ยองรัมย์, exสุวรรษา ทองหยู, "การศึกษาโลจิสติกส์ของการป้อนชีวมวลที่เหลือทิ้งในไร่นาเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงาน(กรณีศึกษา ยอดและใบอ้อย)", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาโลจิสติกส์ของการป้อนหญ้าเนเปียร์เข้าสู่โรงงานผลิตพลังงาน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exนางสาวพชรอร แก้วเจริญ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์, exนางสาวสุวรรษา ทองหยู, "การวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการอัดก้อนยอดและใบอ้อย เพื่อการป้อนชีวมวลที่เหลือทิ้งในไร่นา เข้าสู่โรงงานผลิตพลังงาน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exหยกดาว แสนประเสริฐ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกันย์ กังวานสายชล, "การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตั้งโรงงานผลิตพลังงานจากชีวมวลในประเทศไทยด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น", การประชุมทางวิชาการ เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10, 24 - 25 กรกฎาคม 2012, พิษณุโลก ประเทศไทย
2012 exแค็ทธรียา ระดาเสริฐ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของไม้ชีวมวลที่เข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวล(กรณีศึกษา: ค่าความชื้นของไม้ชีวมวลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตชิ้นไม้สับ)", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 , 3 - 4 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย