แบบจำลองการตัดสินใจการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

Publish Year International Conference 2
2012 inนายทวีชัย อวยพรกชกร, อาจารย์, "Mining Rare Itemsets on Multi-Level Hierarchies Database", The 2012 IAENG International Conference on Data Mining and Applications (ICDMA'12), 14 มีนาคม 2012, เกาลูน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2011 inนายทวีชัย อวยพรกชกร, อาจารย์, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Apriori_MSG-P: A Statistic-Based Multiple Minimum Support Approach to Mine Rare Association Rules", The 3th International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST-2011), 9 กรกฎาคม 2011, ชลบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย