การวิเคราะห์ค่าดัชนีอุณหภูมิความชื้นสำหรับโคในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2011 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร, "การวิเคราะห์ค่าดัชนีอุณหภูมิความชื้นในจังหวัดนครปฐม ในช่วงปี 2551-2552", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 151-159
2010 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, "หลักเบื้องต้นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเชิงปริมาณ", สัตวแพทยสาร, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1-3, เมษายน - ธันวาคม 2010, หน้า 86-93
Publish Year National Conference 1
2014 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exวาสนา จาวเจริญศร, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, "ผลของเวลาเก็บตัวอย่างและความถี่ในการให้อาหารที่ส่งผลต่อองค์ประกอบน้ำนมโค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย