การวางแผนการใช้ที่ดินของระบบการทำเกษตรในพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน