การสำรวจจำนวนประชากร และสุ่มตรวจปรสิตภายในและภายนอกของกระบือไทยในเขตจังหวัดสกลนคร เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์