โครงการศึกษาลักษณะของชั้นบรรยากาศและผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2011 exYenrutai Jongtanom, exCharnwit Kositanont, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, "Temporal Variations of Urban Heat Island Intensity in Three MajorCities, Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2011, หน้า 105-110
2009 exศิวัข พงษ์เพียจันทร์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, ex Penjai Sompongchaiyakul, exCharnwit Kositanont, "Factors affecting sensitivity and stability of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons determined by gas Chromatography Quadrupole Ion Trap mass spectrometry", Analytical Letters, ปีที่ 42, ฉบับที่ 13, ธันวาคม 2009, หน้า 2106-2130
Publish Year National Journal 1
2009 exศิวัช พงษ์เพียจันทร์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, exกิตติชัย ดวงมาลย์, exเพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล, "การเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ตามแนวดิ่งในชั้นบรรยากาศของตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลา", Thai Environmental Engineering Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2009, หน้า 107-126
Publish Year International Conference 1
2009 exIntasean T., inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, exS. Pongpiachan , exP, Sompongchaiyakul. , "Variation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, Oxides of Nitrogen and Carbon Monoxide on Urban Boundary layer", Pure and Applied Chemistry International Conference, 14 - 16 มกราคม 2009, พิษณุโลก ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2009 exสุพรรณิการ์ ซาเหลา, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, exศิวัช พงษ์เพียจันทร์, exเพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล, exเกษม จันทร์แก้ว, "ผลของความเข้มข้นก๊าซโอโซนต่อการกระจายตัวของสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองรวมตามแนวระดับความสูง ในกรุงเทพมหานคร", 14th National Graduate Research Conference, 10 - 11 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, exลลิตา มีแก้ว , exศิวัช พงษ์เพียจันทร์, exเพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล, exเกษม จันทร์แก้ว. , "การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองรวมตามแนวระดับความสูง ในจังหวัดเชียงใหม่", 14th National Graduate Research Conference. , 10 - 11 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exสุวพร มณฑาสุวรรณ, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, exศิวัช พงษ์เพียจันทร์, exกาญจนา ธรรมนู, exKim Fai Ho, "องค์ประกอบของคาร์บอนอินทรีย์และธาตุคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนที่ระดับความสูงต่างๆ เหนือกรุงเทพมหานคร.", 12th National Graduate Research Conference, 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, exจิราภรณ์ ทิพคุณ, exศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การเปลี่ยนแปลงสารที่เป็นแกนกลั่นตัวตามชั้นบรรยากาศในเขตเมืองกรณีศึกษา เขตเมืองกรุงเทพมหานคร", ใน 12th National Graduate Research Conference, 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย