การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร

Publish Year National Conference 1
2013 exธิดาวรรณ ชมเดช, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exปริญญา จันทรศรี, "ลักษณะของเชื้อ Ralstonia solanacearum สายพันธุ์จากไพล", ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ, 10 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย