บทบาทของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผัก GAP และผู้ค้าภาคเอกชนในจังหวัดนครปฐม