การปรับปรุงสภาพดินปลูกและการเตรียมต้นกล้าในกระบะเพาะ เพื่อการผลิตผักกินใบอย่างต่อเนื่องในโรงตาข่าย