กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

Publish Year National Conference 1
2011 exนางสาววณิชชา พันธ์ศรี, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "Coastal Erosion Protection and Enhancing Sediment Deposition by Bamboo Wall at Samut Songkhram Province, Thailand", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2011, นครปฐม ประเทศไทย