โครงการวิจัยการพัฒนากังหันลมขนาดเล็กสำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชน

Publish Year National Journal 2
2018 exภากร อุทโยภาศ, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะการสั่นตอบสนองของอุปกรณ์รับแรงลมด้านท้าย ต่อการไหลผ่านของอากาศสำาหรับประยุกต์ใช้ในเชิงการเก็บเกี่ยวพลังงาน", วิศวกรรมสาร มก, ปีที่ 31, ฉบับที่ 106, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 91-104
2013 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, exศิริพร สัจจะอารีวัฒน์ และคณะ, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกังหันลมแนวนอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", อนามัยสิ่งเเวดล้อม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - กันยายน 2013, หน้า 63-68
Publish Year International Conference 1
2013 exนายวรยศ รัตนมาศ, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "A Simulation of Water Flow through Vertical Axis WaterTurbine for Electricity Generation", The 17th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 17), 27 - 29 มีนาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย