การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมเอทิลีนไกลคอลโดยใช้ถ่านกัมมันต์ร่วมกับดินในระบบน้ำขังในหน่วยทดลองขนาดเล็ก