การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำตัวย่างภาคสนามเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน

Publish Year National Conference 1
2010 inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียด้วยถ่านกกกลม และถ่านกะลามะพร้าวเชิงพาณิชย์", การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 4, 9 - 10 สิงหาคม 2010, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย