การลดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำทิ้งจากโรงผลิตเบียร์ โดยใช้ผงเซลลูโลสและผงเซลลูโลสอะซิเตทที่เตรียมได้จากผักตบชวา