ผลของการใช้มันสำปะหลังและใบมันสำปะหลังเป็นอาหารต่อคุณภาพไข่และสมรรถภาพการผลิตในไก่ไข่