การศึกษาผลของการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไก่ไข่