การศึกษาผลการใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มและกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และคุณภาพไข่ไก่