ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพันธุ์พืชและวิธีการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง

Publish Year International Journal 1
2015 exPajaree Ingkasupart, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Woo Tae SONG, exJeong Hwa Hong, "Antioxidant activities and lutein content of 11 marigold cultivars (Tagetes spp.) grown in Thailand", Food Science and Technology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 380-385
Publish Year National Conference 3
2011 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุสรา จบศรี, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, exยศพล พลาผล, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลของพืชสกุลน้อยหน่า 16 พันธุ์", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิชชุดา โสภณ, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในดอกดาวเรืองพันธุ์การค้า", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exอรรัมภา เสงี่ยมศักดิ์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "อิทธิพลของปุ๋ยที่มีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในดาวเรืองพันธุ์บาบูด้า", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย