การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมพัฒนากีฬามวยไทยหญิงอาชีพ